Reformationen - vad har den med oss att göra.

Övergång från Katolska kyrkan   till    Evangelisk lutters kyrka.

Påvens överhöghet

Kvinnopräster

Celibat

Skärseld

Avlat för döda.

 

Försvunnena skilnader:

Bibel och mässa på folkspråken OK.

Heliga krig.

Acceptera dödandet av judar (progromer).

Avlatshandel med pengar.

 

BOTENS OCH FÖRSONINGENS SAKRAMENT

Vad menas med avlat?

”Avlat innebär att det timliga straff som man ådragit sig genom synd som redan har utplånats blir efterskänkt inför Gud. Det är ett efterskänkande som en väl förberedd troende kristen erhåller på vissa bestämda villkor, genom ett kyrkans ingripande. Ty kyrkan är återlösningens förmedlare, och hon fördelar och öser i enlighet med sin auktoritet ur den skatt av tillfyllestgörelse som Kristus och helgonen har samlat.”[79]

               ”Avlaten är partiell eller fullständig, dvs, den kan ge partiell eller fullkomlig befrielse från det timliga straff som hänger ihop med synden.”[80] Man kan använda sig av avlaten för sig själv eller låta den komma de avlidna till del.

 

1449 Eftersom de avlidna troende på reningens väg också är medlemmar av samma de heligas gemenskap kan vi bland annat hjälpa dem genom att erhålla avlat för dem, så att de befrias från de timliga straff som ålagts dem för sina synder.